ภาควิชาการบัญชี

นางสุพรรณี จันทะเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.2

นางสาวร่มเกล้า สาลี
ครู คศ.3