งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ-งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา

      1. จัดควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ  ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม
           การทำบัตร ประกันคุณภาพ การทำอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่
       2. จัดหาเครื่องมือเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา
       3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรสถานศึกษา
       4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับสุขภาพ สิ่งเสพติด
           และโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
       5. จัดตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ