แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวประภาพร จตุเทน
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พจนารถ คาดพันโน
ครู คศ.2

นางสาวกาญจน์สิริ ภูฮง
ครู คศ.1

นางภาวิณี ด่านธิติ
พนักงานราชการ

นางอรทัย เวียงสงค์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งนภา อินทมาตย์
ครูอัตราจ้าง