แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายสุนนท์ ทองสุข
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธนากรณ์ วรรณสุทธิ์
ครู คศ.1

นายสมประสงค์ ชาชิโย
ครู คศ.2