ข้าราชการพลเรือน

นางสาวภัทราภรณ์ ระดาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางพนาวัลย์ ชูศรีพัฒน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกนกวรรณ แพงถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน