งานความร่วมมือ
งานความร่วมมือ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานความร่วมมือ
  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินการต่างๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานกาารปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับหมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย