แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ