ประวัติความเป็น
ประวัติความเป็น


ประวัติวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ROI ET INDUSTRAIL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 177 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000  มีเนื้อที่ 25 ไร่

          จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522   เดิมชื่อ "ศูนย์ฝึกวิชาชีพ"  ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยเงินกู้ของธนาคารโลก จัดตั้งเป็นศูนย์ขนาดเล็กในเขตการศึกษา 10  ประกาศเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2523 และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2524 โดยเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาชีพ เรียกว่าหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) บริการให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา ซึ่งเรียกว่าโรงเรียนต้นสังกัดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชน

   นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับ ประชาชนทั่วไปทั้งภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

::::> เป้าประสงค์ (Goal)

  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขางาน
  2. การบริการวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
  3. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ
  4. พัฒนาผลงานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

::::> วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

  1. เพื่อจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. เพื่อบริการความรู้และทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป
  3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติที่ดีทางด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
  4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา  ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือในตลาดแรงงานได้

ค่านิยม (Value)

“ตรงเวลา ตรงหน้าที่ มีวินัย”  On Time On Duty and Discipline

ปรัชญา (Philosophy)

"วิชาการดี  ฝีมือเลิศ  ประเสริฐน้ำใจ  วินัยเคร่งครัด  มัธยัสถ์และซื่อตรง"

อัตลักษณ์ (Identity)

“บริการด้วยความรู้  คู่คุณธรรม”  Knowledge  and  Morality  Service

เอกลักษณ์ (Unigueness)

“สร้างอาชีพ”  Career  Empowerment

::::> ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คือ ต้นปริชาต

::::> สีประจำวิทยาลัย

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คือ สีฟ้าและสีแสด (ฟ้า - แสด)