เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรัชยา พิรุณโสภา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวบุษยา รื่นเริง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวชนากานต์ หวานอารมณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวนัสนันท์ เวียงธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวปวีณา สุกรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกชวรรณ แย้มอำพัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวภัทธวดี ไกรสิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนพรรษวรรณ แน่นอุดร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสถาพร เพ็ญจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวณิชากานต์ วาปีฝ่าย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวสไบแพร อุทุมพร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวอลิสา แฝงสะโด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวนวลพรรณ ทองประดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาววรภรณ์ อัศวภูมิ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ