แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวอารยา จันทรวราสี
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวจุติพร กลางกัลยา
ครูวิทยฐานะชำนาญการ