แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายศิวา จรูญเพ็ญ
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต. สมรรถชัย บุญโพธิ์
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ โยธายุทธ
พนักงานราชการ

นายสำรวย โพธิสาย
ครูอัตราจ้าง