งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด
มีหน้าที่เเละความรับผิดชอบต่อไปนี้
  1. วางเเผนพัฒนาการบริการห้องสมุด เเละศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองให้เป็นเเหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตฐาน
  3. ประสานงานเเละให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในเเละภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการเเละรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูเเล บำรุงรักษา เเละรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย