ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญภพ อายุวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ เอี่ยมหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทย ไชยมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายสืบพงษ์ รักษาทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ศิริพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายเถลิงเกียรติ โนนทนวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ สมุทรศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสิต วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ จันทรวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นายประมวล วิลาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2565