งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มีหน้าและความรับผิดชอบดังนี้
 1. จัดทำรวบรวมเเละตรวจสอบเเผนการเรียน ของทุกเเผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
 2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับเเผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำเบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียน การสอน
 4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอนการเเละหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาเเละสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดเเรงงาน ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  เทคโนโลยี เเละสิ่งเเวดล้อม
 5. จัดหา รวบรวมเเละพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายเเละหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
 7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการเรียน การสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้เเละประสบการณ์วิชาชีพ เเละสะสมหน่วยกิจ
 8. ส่งเสริมเเละพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเเละผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนเเละจัดการเรียน การสอนสื่อเเละเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
 10. รวบรวม เเละเผยเเพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียน การสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 11. ประสานงานเเละให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในเเละภายนอกสถานศึกษา
 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการเเละรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 13. ดูเเล บำรุงรักษา เเละรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย