งานวัดผลและประเมินผล
งานวัดผลและประเมินผล
มีหน้าที่เเละความรับผิดชอบต่อไปนี้
 1. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเเละปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลเเละประเมินผล
 2. กำกับดูเเลจัดการเรียน การสอน การวัดผลเเละประเมืนผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะเเนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเเละผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติเเล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับเเผนกวิชาเเละรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบเเละจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาเเละทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนเอกสารที่เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้เเละประสบการณ์
 10. ประสานงานเเละให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในเเละภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการเเละรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ
 12. ดูเเล บำรุงรักษา เเละรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย