วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

                    วิสัยทัศน์ (Vision) 

                              สร้างคนสู้งาน  เชี่ยวชาญสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี

                    พันธกิจ (Mission)

                              1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ก้าวทันเทคโนโลยี

                              2) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ  สนองความต้องการตลาดแรงงาน

                              3) สนับสนุน  วิจัย  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยี