ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์

นายมารุต อัฒจักร
ครู คศ.1
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.1

นายนพดล วรรณแก้ว
ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ หวานใจ
พนักงานราชการ

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3

นางสาวร่มเกล้า สาลี
ครู คศ.3

นางสาวศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์
ครู คศ.1