แผนกวิชาช่างยนต์

นายนิมิตร โคตะยันต์
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายนพดล วรรณแก้ว
ครู คศ.2

นายฐิติ สันติทวีฤกษ์
ครู คศ.1

นายมารุต อัฒจักร
ครู คศ.1

นายนิพนธ์ โยวะ
ครูผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ ทุมสิทธิ์
พนักงานราชการ

นายทรงศักดิ์ เดชรัตน์
พนักงานราชการ

นายจีรศักดิ์ จันทะโสก
ครูอัตราจ้าง

นายธวัช เวียงอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวิทญา วงค์จำปา
ครูอัตราจ้าง