แผนกวิชาการบัญชี

นางฤทัยชนก มงคลเสริม
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางอุมาพร ใจสู้ศึก
ครู คศ.3

นางสุพรรณี จันทะเกิด
ครู คศ.3

นางสาวมะลิวัลย์ นะราธร
ครู คศ.3

นางปทิตตา ถามุลตรี
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญา วิมูลอาจ
ครูผู้ช่วย

นางอริสรา จันทศร
พนักงานราชการ

นางสาววิกูล จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชระ พงษ์เภา
ครูอัตราจ้าง

นางดุษฏี วรรณแก้ว
ครูผู้ช่วย