แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวประภัสสร เกตุโล
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายจิ​รั​ช​พิ​สิษฐ์​ พรม​ล้วน
ครูผู้ช่วย

นายวิรัลพัชร อุทัยแพน
ครู คศ.1