ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต

ว่าที่ ร.ต. สมรรถชัย บุญโพธิ์
ครู คศ.3

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.1

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3

นางสาวร่มเกล้า สาลี
ครู คศ.3