งานวางแผนและงบประมาณ
งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบ-งานวางแผนและงบประมาณ
  1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดชื้อ จัดจ้าง
  5. วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  6. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัตงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการใช้เงินงบประมาณและเงินภายนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกภายในสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย