งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  1. ส่งเสริมสนับสนุนนักเร่ียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองคืความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
  2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรี่ยนการสอน การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรยน การสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเร่ียนการสอนและประเมินจัดอบรมและจัดกิจกรรม ในสถานศึกษา
  3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร การพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย