หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติเปิดสอน 10 สาขาวิชา 

                     1) สาขาวิชาช่างยนต์                         2) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

                     3) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ                  4) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                     5) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์              6) สาขาวิชาการบัญชี                       
                    7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              8) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
           
                    9) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         10) สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคีเปิดสอน 1 สาขาวิชา 

                     1) สาขาวิชาช่างยนต์     

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิศึกษาเปิดสอน 2 สาขาวิชา 

                     1) สาขาวิชาช่างยนต์                         2) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติเปิดสอน 10 สาขาวิชา 

                    1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์                2) สาขาวิชาแม่พิมพ์พลาสติก

                    3) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                  4) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                    5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์          6) สาขาวิชาการบัญชี    

                    7) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล                8) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

                    9) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ         10) สาขาวิชาบริการส่วนหน้าโรงแรม

          หลักสูตรปริญญาตรี (ทล.บ.) 3 สาขา 

                     1) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

                    2) สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์

                    3) สาขาวิชาการบัญชี