งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบงานโครงการพิเศษและชุมชน
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือ โครงการตามแนวพระราชดำริ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  3. ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบ      บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 108 อาชีพ เป็นต้น
  4. ดำเนินงานกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย
  5. ดำเนินกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมดด้วยช่วยประชาชน