แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางกรองกาญจน์ ทองสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางกรกนก บุญภัทร์
ครู คศ.2