แผนกวิชาช่างกายอุปกรณ์

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3

นายศุภชัย แก้วดวง
ครูผู้ช่วย