เรียนออนไลน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 

ประเภทของรายวิชา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีแม่พิมพ์16
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์8
ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์2
ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง2
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า6
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6
ปริญญาตรี การตลาด3
ปริญญาตรี การบัญชี3
ปริญญาตรี หมวดทักษะชีวิต11
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต และเทคนิคยานยนต์14
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง6
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์14
การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)5
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์5
แผนกวิชาเครื่องกล ระบบปกติและระบบทวิภาคี14
แผนกวิชาโลหะการ1
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง6
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์16
แผนกวิชาการบัญชี13
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ16
แผนกวิชาคหกรรม4
แผนกวิชาเลขานุการ8
เรียนภาษาต่างประเทศ1

รายวิชาที่มีอยู่


ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

ประเภทของรายวิชา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
 การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 สถิติวิศวกรรมบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการปรับปรุงสมบัติวัสดุบทคัดย่อ
 การตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก อ.ณรงค์บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีบัณฑิตบทคัดย่อ
 เขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อ.พงษ์พิชญ์ จันทร์โชติบทคัดย่อ
 การจัดการความรู้บทคัดย่อ
 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำบทคัดย่อ
 การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์บทคัดย่อ
 สถิติวิศวกรรม 1บทคัดย่อ
 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพบทคัดย่อ
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมบทคัดย่อ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าบทคัดย่อ
 การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บทคัดย่อ
 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บทคัดย่อ
 การวิเคราะห์และจำลองวงจรไฟฟ้าบทคัดย่อ
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 ไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าบทคัดย่อ
 การสื่อสารดาวเทียมบทคัดย่อ
ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์ 
 กลศาสตร์ของแข็งบทคัดย่อ
 การออกแบบระบบยานยนต์บทคัดย่อ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง 
 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบวัสดุบทคัดย่อ
 โครงสร้างบทคัดย่อ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 การผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมบทคัดย่อ
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อ.ประเสริฐ สอระสันบทคัดย่อ
 Networkบทคัดย่อ
 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้าบทคัดย่อ
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อ.สุนทร ดวงแก้วบทคัดย่อ
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า อ.สุรศักดิ์ พรมศรีบทคัดย่อ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจบทคัดย่อ
 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจบทคัดย่อ
 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลบทคัดย่อ
 การผลิตสื่อปฎิสัมพันธ์บทคัดย่อ
 Could Computingบทคัดย่อ
ปริญญาตรี การตลาด 
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาบทคัดย่อ
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชน์บทคัดย่อ
 IMCบทคัดย่อ
ปริญญาตรี การบัญชี 
 การบัญชีต้นทุน 1บทคัดย่อ
 บัญชีชั้นกลาง 2บทคัดย่อ
 บัญชีชั้นกลาง 1บทคัดย่อ
ปริญญาตรี หมวดทักษะชีวิต 
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ อ.จิราภรณ์ พันทวีบทคัดย่อ
 วิชาสามัญสัมพันธ์บทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการก่อสร้างบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ อ.วราพร สิมมาบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจบทคัดย่อ
 สถิติเพื่องานอาชีพบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ภัทรมาศบทคัดย่อ
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์บทคัดย่อ
 การบริหารงานยุคใหม่ฯ อ.ณภัทร อิ่มวิทยาบทคัดย่อ
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต และเทคนิคยานยนต์ 
 งานซ่อมบำรุงและรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
 งานสร้างแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
 ความปลอดภัยและควบคุมมลพิษบทคัดย่อ
 วัสดุอุตสาหกรรม
 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตบทคัดย่อ
 งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์วิเคราะห์การผลิตแม่พิมพ์พลาสติกบทคัดย่อ
 งานสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่นบทคัดย่อ
 วิชาการฝึกงานบทคัดย่อ
 ชิ้นส่วนเครื่องกล ปวส.2/2
 กรรมวิธีการผลิต
 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 ชิ้นส่วนเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 การซ่อมบำรุง
 คณิตศาสตร์เครื่องกล
 พื้นฐานเทคโนโลยี CNC
 เทคโนโลยีพลาสติก
 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 วิทยาศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์บทคัดย่อ
 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ตบทคัดย่อ
 กีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษธุรกิจบทคัดย่อ
 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2บทคัดย่อ
การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) 
 การผลิตกำลังไฟฟ้าฯบทคัดย่อ
 การสมัครอีเมล์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิธีการสมัคร Facebook จาก www.facebook.comบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การทำ e-Learning ด้วยโปรแกรม Microsoft Producerบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การทำ e-Learning ด้วย LMS MOODLEบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ 
 งานเครื่องยนต์เล็ก
 เทอร์โมไดนามิกส์
 งานซ่อมเครื่องยนต์
 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
แผนกวิชาเครื่องกล ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1บทคัดย่อ
 พลังงานและสิ่งแวดล้อมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
 งานเครื่องยนต์เล็ก
 ส่งกำลังรถยนต์
 วัสดุช่างอุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์ดีเซล
 งานจักรยานยนต์
 งานส่งกำลัง
 งานเครื่องยนต์
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 กลศาสตร์เครื่องกล
แผนกวิชาโลหะการ 
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1บทคัดย่อ
 ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงานบทคัดย่อ
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
 ดิจิตอลเทคนิค
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
 ระบบภาพ
 เทคโนโลยีสาสนเทศ
 ระบบโทรศัพท์
 ระบบโทรคมนาคม
 งานบริการคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรบทคัดย่อ
 ไมโครโปรเซสเซอร์
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบเสียง
 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ 1
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
แผนกวิชาการบัญชี 
 มารยาทและการสมาคม
 ฝึกงาน
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 การเงินส่วนบุคคล
 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีบทคัดย่อ
 การบัญชีตั๋วเงิน
 การบัญชีเช่าซื้อและการขายผ่อนชำระ
 บัญชีบริษัทบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 การขาย1
 ตรวจสอบภายใน
 การบัญชีต้นทุน2
 ระบบบัญชี
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 กฎหมายแรงงาน
 งานฝึกฝีมือ
 เขียนแบบเทคนิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การสร้างเวบเพจด้วยภาษา Html
 คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิธึ่ม (ครูวิภารัตน์ หอมอินทร์)บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 กฎหมายธุรกิจ
 การขายเบื้องต้น
 การพัฒนาเวบเพจชั้นสูง
 การพัฒนาเวบเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 การใช้งานโปรแกรมตารางงาน
 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลบทคัดย่อ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 ธุรกิจทั่วไป
 หลักเศรษฐศาสตร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิธึ่ม (ครูสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล)
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ
แผนกวิชาคหกรรม 
 ผ้าและการแต่งกาย
 อาหารครอบครัว
 ศิลปะและการออกแบบ
 เบเกอรี่เบื้องต้น
แผนกวิชาเลขานุการ 
 การเลขานุการ
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 เทคนิคการปฎิบัติงานสำนักงาน
 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 การผลิตเอกสาร
 การใช้โปรแกรมตารางงาน
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 งานสารบรรณ
เรียนภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาจีนพื้นฐาน1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

Skip เข้าสู่ระบบSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 4 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip หน้าหลักSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูทศพร อินทะนิน
ติดต่อผ่าน facebook ที่ https://www.facebook.com/inthanin9
ติดต่อผ่าน e-mail address : inthanin9@hotmail.com
ทศพร อินทะนิน

Create Your Badge