เรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip เข้าสู่ระบบ
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูทศพร อินทะนิน
ติดต่อผ่าน facebook ที่ https://www.facebook.com/inthanin9
ติดต่อผ่าน e-mail address : inthanin9@hotmail.com
ทศพร อินทะนิน

Create Your Badge
Skip หน้าหลัก

ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่


ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

ประเภทของรายวิชา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
 การจัดการความรู้บทคัดย่อ
 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำบทคัดย่อ
 การวางแผนและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์บทคัดย่อ
 การเขียนแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์บทคัดย่อ
 สถิติวิศวกรรม 1บทคัดย่อ
 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพบทคัดย่อ
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมบทคัดย่อ
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต และเทคนิคยานยนต์ 
 ความปลอดภัยและควบคุมมลพิษบทคัดย่อ
 วัสดุอุตสาหกรรม
 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตบทคัดย่อ
 งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์การผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์วิเคราะห์การผลิตแม่พิมพ์พลาสติกบทคัดย่อ
 งานสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่นบทคัดย่อ
 วิชาการฝึกงานบทคัดย่อ
 ชิ้นส่วนเครื่องกล ปวส.2/2
 กรรมวิธีการผลิต
 การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 ชิ้นส่วนเครื่องกล
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 การซ่อมบำรุง
 คณิตศาสตร์เครื่องกล
 พื้นฐานเทคโนโลยี CNC
 เทคโนโลยีพลาสติก
 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ 
 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ตบทคัดย่อ
 กีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษธุรกิจบทคัดย่อ
 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2บทคัดย่อ
การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) 
 การสมัครอีเมล์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 วิธีการสมัคร Facebook จาก www.facebook.comบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การทำ e-Learning ด้วยโปรแกรม Microsoft Producerบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การทำ e-Learning ด้วย LMS MOODLEบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
แผนกวิชาเครื่องกล ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1บทคัดย่อ
 พลังงานและสิ่งแวดล้อมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
 งานเครื่องยนต์เล็ก
 ส่งกำลังรถยนต์
 วัสดุช่างอุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์ดีเซล
 งานจักรยานยนต์
 งานส่งกำลัง
 งานเครื่องยนต์
 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
 กลศาสตร์เครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์ 
 งานเครื่องยนต์เล็ก
 เทอร์โมไดนามิกส์
 งานซ่อมเครื่องยนต์
 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
แผนกวิชาโลหะการ 
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1บทคัดย่อ
 ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและในโรงงานบทคัดย่อ
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
 ดิจิตอลเทคนิค
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 หุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม
 ระบบภาพ
 เทคโนโลยีสาสนเทศ
 ระบบโทรศัพท์
 ระบบโทรคมนาคม
 งานบริการคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรบทคัดย่อ
 ไมโครโปรเซสเซอร์
 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบเสียง
 วิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ 1
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 กฎหมายแรงงาน
 งานฝึกฝีมือ
 เขียนแบบเทคนิค
แผนกวิชาการบัญชี 
 มารยาทและการสมาคม
 ฝึกงาน
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 การเงินส่วนบุคคล
 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีบทคัดย่อ
 การบัญชีตั๋วเงิน
 การบัญชีเช่าซื้อและการขายผ่อนชำระ
 บัญชีบริษัทบทคัดย่อ
 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 การขาย1
 ตรวจสอบภายใน
 การบัญชีต้นทุน2
 ระบบบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การสร้างเวบเพจด้วยภาษา Html
 คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิธึ่ม (ครูวิภารัตน์ หอมอินทร์)บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
 กฎหมายธุรกิจ
 การขายเบื้องต้น
 การพัฒนาเวบเพจชั้นสูง
 การพัฒนาเวบเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 การใช้งานโปรแกรมตารางงาน
 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลบทคัดย่อ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 ธุรกิจทั่วไป
 หลักเศรษฐศาสตร์
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิธึ่ม (ครูสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล)
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานอาชีพ
แผนกวิชาคหกรรม 
 ผ้าและการแต่งกาย
 อาหารครอบครัว
 ศิลปะและการออกแบบ
 เบเกอรี่เบื้องต้น
แผนกวิชาเลขานุการ 
 การเลขานุการ
 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 เทคนิคการปฎิบัติงานสำนักงาน
 การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 การผลิตเอกสาร
 การใช้โปรแกรมตารางงาน
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 งานสารบรรณ
เรียนภาษาต่างประเทศ 
 ภาษาจีนพื้นฐาน1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30