รายวิชาที่มีอยู่

  การทำบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle

  การทำแบบทดสอบด้วย Fling The Teacher

  งานจักรยานยนต์

  เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

  กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล

  งานเครื่องล่างรถยนต์

  งานไฟฟ้ายานยนต์ 

  งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  เทอร์โมไดนามิกส์

  งานวัดละเอียด

  เขียนแบบ​เครื่อง​มือกล

  กลศาสตร์วิศวกรรม

  เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

  หม้อแปลงไฟ​ฟ้า

  ติจิตอลเบื้องต้น 

  การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า

  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

  ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม

  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

  วงจรไฟฟ้า1

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

  ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

  ระบบสื่อสารดาวเทียม

  เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  วิชาเครื่องเสียง 

  งานฝึกฝีมือ

  วััสดุงานช่างอุตสาหกรรม

  บัญชีต้นทุน 1 

  การบัญชีเบื้องต้น 1

  การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  การบัญชีชั้นสูง  2 

  การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

  คอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ

  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร

  พิมพ์ไทยเบื้องต้น

  ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ศิลปะการต้อนรับและการบริการ

  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยว การใช้บริการที่พัก การท่องเที่ยว การขนส่งและการเดินทาง ร้านอาหาร สินค้าของที่ระลึก พฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเที่ยว ความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์

  อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว

  มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

  ชีวิตกับสังคมไทย

  วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

  การวิจัยเบื้องต้น

  พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต

  หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

  ภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม

  บัญชีต้นทุน1

  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ