รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมดในระบบคลังข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ของวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เป็นช่องทางในการให้บริการสำหรับการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ.

Read More

Fully Customizable

Layouts, plugins, backgrounds and unlimited color options are all easy to set up in the theme's settings panel.

Read More

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบ.

Read More

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน e-Learning  คู่มือสำหรับครูผู้สอน คู่มือสำหรับนักเรียน คู่มือการจัดการเรียนการสอน อื่นๆ.

Read More