[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.81.69.220  
ค้นหา   
  
ประวัติ  
 

ประวัติ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 177 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000  มีเนื้อที่ 25 ไร่

          จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522   เดิมชื่อ "ศูนย์ฝึกวิชาชีพ"  ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยเงินกู้ของธนาคารโลก จัดตั้งเป็นศูนย์ขนาดเล็กในเขตการศึกษา 10  ประกาศเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2523 และได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้เปิดทำการสอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2524 โดยเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาชีพ เรียกว่าหลักสูตรวิชาชีพ (วช.) บริการให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา ซึ่งเรียกว่าโรงเรียนต้นสังกัดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชน
   นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับ ประชาชนทั่วไปทั้งภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนปีการศึกษา 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 • เป้าประสงค์ (Goal)
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามสาขางาน
 2. การบริการวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 3. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ
 4. พัฒนาผลงานด้านวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

 • ค่านิยม (Value)
"ตรงเวลา ตรงหน้าที่ มีวินัย
On Time On Duty and Discipline
 • ปรัชญา (Philosophy)
"วิชาการดี  ฝีมือเลิศ  ประเสริฐน้ำใจ  วินัยเคร่งครัด  มัธยัสถ์และซื่อตรง"

 • อัตลักษณ์ (Identity)
Knowledge  and  Morality  Service
   "บริการด้วยความรู้  คู่คุณธรรม"
 • เอกลักษณ์ (Unigueness)
Career  Empowerment
"สร้างอาชีพ"
 • วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1. เพื่อจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. เพื่อบริการความรู้และทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติที่ดีทางด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา  ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือในตลาดแรงงานได้
 • ตราวิทยาลัย
 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คือ ต้นปริชาต

 • สีประจำวิทยาลัย
สีประจำวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด คือ สีฟ้าและสีแสด (ฟ้า - แสด)


วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862