[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.82.29.141  
ค้นหา   

Put your alternative Non Flash content here.

2.   
ขณะนี้มีศิษย์เก่าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 63 ท่าน

รูปภาพ
 
ชื่อ
เพศ
ทักทาย
จบปี
สถานภาพ
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ กิตติโชค คำงาม [เบนซ์] ชาย หวัดดีเพื่อนทุกคน 2555 ทำงานแล้ว
 คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ จุฑารัต มูลเทพ [กิ๊บ] หญิง หวัดดี 2548 ทำงานแล้ว
นางสาวพรพิมล พิรุณโสภา [เอ้] หญิง 2539 ไม่มีข้อมูล
นายประเสริฐ พุฒโสม [เอก] ชาย 2558 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นฤเบศ ศรีชัย [เบศ] ชาย สวัสเคัคั 2555 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นายคัชดิรันดร์ นันทนะกิจ [ดุ๊ก] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล
อัมพิกา สุริหาร [ก้อย] หญิง สวัสดี???? 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN รุ่งทิพย์ สุทธิประภา [ปุ๊ก] หญิง 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวปวีณา สุกรณ์ [เล็ก] หญิง 2555 ทำงานแล้ว
นางสินีนาถ แสนนาใต้ [ติ๊นา] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวเรณู คงใส [เรณู] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นายชัยชนะ จริงรักษ์ [เต้] ชาย 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวจุฑามาศ พูลลาภ [อุ้ม] หญิง 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวอุมา ขันแข็ง [มด] หญิง 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทรวงษ์ [กิ่ง] หญิง 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ น.ส.สุภาวรรณ วิเศษสัตย์ [วิว] หญิง สบายดี...เพื่อนๆๆ 2552 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวสใบแพร สาสุนันท์ [แพร] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นส. บุญญาภัส ทองทา [น้ำหวาน/วาน] หญิง สวัสดีค่าาา 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวรัชนี นามิสา [รัช] หญิง 2550 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวปราณี สัพพลี [ตุ่ม] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN อมรรัตน์ ยะสุรินทร์ [แพง] หญิง 2552 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวอรสา ยานปัญญา [แบด] ชาย 2544 ทำงานแล้ว
ถาวร สืบแสน [บี] ชาย 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวทองเลือน อนุไพรพฤกษ์ [ทองเลือน] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นิภาพร พิมผนวช [นก] หญิง 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นายศิรวัฒน์ ยศธิไกร [หมึ] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวปภาดา บุญล้ำ [ดา] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางจันจิรา เทพสี [น้ำค้าง] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวนภาพร ทำนา [จอย] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวจารุวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ [นก] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นายสว่าง ทำนา [แจ้ง] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวสุมาล ชะลอ [สุมาล] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวศิวปรียา ภิรมย์ไกรภักดิ์ [เปิ้ล] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวภัสราพร แย้มไธสง [ติ๊ก] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวศลิษา สินธุสนธิ [โย] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN ณัฐฎล หาญอาษา [เพียว] ชาย 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นาย บุญเลิศ จันทร์สุธรรม [เหน่ง] ชาย 2549 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวกชพรรณ เศษบุบผา [เอี้ยง] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
นางสาววิกานดา ระหา [เล็ก] หญิง 2549 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ เมธาวัฒน์ อ่อนดี [ซี] ชาย 2556 กำลังศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เมืองแพน [กบ] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวน้ำฝน ไชยธงรัตน์ [ปอ] หญิง 2556 ทำงานแล้ว
นางสาววัฒนา โชคชัย [วัฒนา] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวขวัญหทัย วัชวงศ์ [บี๋] หญิง 2514 ไม่มีข้อมูล
นางสาวสุภาพร กนกหงษ์ [อ้อน] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเทพ [ปักเป้า] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวอรวรรณ แก้วยก [อ้อม] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นายปรีชา ทิพโชติ [ปรีชา] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นายประสารชัย พันธุ์เกตุ [ขลุ่ย] ชาย 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวอ่อนนุช สิมวงค์ [นุช] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวนิภาพร หวังนากลาง [แจ๋ว] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวจิรัชยา แสนโคตร [แอน] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวจิรภัทร์ ขันธิรัตน์ [ม่วย] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวชไมพร พรรษา [อ้อน] หญิง 2557 ทำงานแล้ว
นายบุญเวียน ศรีอาจ [ชัช] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวมุกดา แสงสุรินท์ [มุก] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
สถาพร เพ็ญจันทร์ [คิง] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวมะยุรี จันทะภูมิ [แกน] หญิง ดีจร้า 2557 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN พลอยไพลิน สัตนาโค [พลอย] หญิง 2556 กำลังศึกษา
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นาวสาวพัชรี สีลาดเลา [หญิง] หญิง ดีจร้า 2554 ทำงานแล้ว
นางสาวกลมเกลียว สุขมล [กลมเกลียว] หญิง 2557 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ น้ำฝน จตุเทน [ฝน] หญิง ดีจ้า 2554 ทำงานแล้ว
จิตต์ณัชชา สัตบุตร [ต้อม] หญิง สวัสดี 2555 ทำงานแล้ว

<< ลงทะเบียนศิษย์เก่า >>    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862