[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
2.   
ขณะนี้มีศิษย์เก่าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น จำนวน 63 ท่าน

รูปภาพ
 
ชื่อ
เพศ
ทักทาย
จบปี
สถานภาพ
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ กิตติโชค คำงาม [เบนซ์] ชาย หวัดดีเพื่อนทุกคน 2555 ทำงานแล้ว
 คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ จุฑารัต มูลเทพ [กิ๊บ] หญิง หวัดดี 2548 ทำงานแล้ว
นางสาวพรพิมล พิรุณโสภา [เอ้] หญิง 2539 ไม่มีข้อมูล
นายประเสริฐ พุฒโสม [เอก] ชาย 2558 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นฤเบศ ศรีชัย [เบศ] ชาย สวัสเคัคั 2555 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นายคัชดิรันดร์ นันทนะกิจ [ดุ๊ก] ชาย 2552 ไม่มีข้อมูล
อัมพิกา สุริหาร [ก้อย] หญิง สวัสดี???? 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN รุ่งทิพย์ สุทธิประภา [ปุ๊ก] หญิง 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวปวีณา สุกรณ์ [เล็ก] หญิง 2555 ทำงานแล้ว
นางสินีนาถ แสนนาใต้ [ติ๊นา] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวเรณู คงใส [เรณู] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นายชัยชนะ จริงรักษ์ [เต้] ชาย 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวจุฑามาศ พูลลาภ [อุ้ม] หญิง 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวอุมา ขันแข็ง [มด] หญิง 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทรวงษ์ [กิ่ง] หญิง 2554 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ น.ส.สุภาวรรณ วิเศษสัตย์ [วิว] หญิง สบายดี...เพื่อนๆๆ 2552 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวสใบแพร สาสุนันท์ [แพร] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นส. บุญญาภัส ทองทา [น้ำหวาน/วาน] หญิง สวัสดีค่าาา 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวรัชนี นามิสา [รัช] หญิง 2550 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวปราณี สัพพลี [ตุ่ม] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN อมรรัตน์ ยะสุรินทร์ [แพง] หญิง 2552 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวอรสา ยานปัญญา [แบด] ชาย 2544 ทำงานแล้ว
ถาวร สืบแสน [บี] ชาย 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวทองเลือน อนุไพรพฤกษ์ [ทองเลือน] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นิภาพร พิมผนวช [นก] หญิง 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นายศิรวัฒน์ ยศธิไกร [หมึ] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวปภาดา บุญล้ำ [ดา] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางจันจิรา เทพสี [น้ำค้าง] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวนภาพร ทำนา [จอย] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวจารุวรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ [นก] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นายสว่าง ทำนา [แจ้ง] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวสุมาล ชะลอ [สุมาล] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวศิวปรียา ภิรมย์ไกรภักดิ์ [เปิ้ล] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวภัสราพร แย้มไธสง [ติ๊ก] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวศลิษา สินธุสนธิ [โย] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN ณัฐฎล หาญอาษา [เพียว] ชาย 2552 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นาย บุญเลิศ จันทร์สุธรรม [เหน่ง] ชาย 2549 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นางสาวกชพรรณ เศษบุบผา [เอี้ยง] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
นางสาววิกานดา ระหา [เล็ก] หญิง 2549 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ เมธาวัฒน์ อ่อนดี [ซี] ชาย 2556 กำลังศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เมืองแพน [กบ] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวน้ำฝน ไชยธงรัตน์ [ปอ] หญิง 2556 ทำงานแล้ว
นางสาววัฒนา โชคชัย [วัฒนา] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวขวัญหทัย วัชวงศ์ [บี๋] หญิง 2514 ไม่มีข้อมูล
นางสาวสุภาพร กนกหงษ์ [อ้อน] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเทพ [ปักเป้า] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวอรวรรณ แก้วยก [อ้อม] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นายปรีชา ทิพโชติ [ปรีชา] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นายประสารชัย พันธุ์เกตุ [ขลุ่ย] ชาย 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวอ่อนนุช สิมวงค์ [นุช] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวนิภาพร หวังนากลาง [แจ๋ว] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวจิรัชยา แสนโคตร [แอน] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
นางสาวจิรภัทร์ ขันธิรัตน์ [ม่วย] หญิง 2545 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ นางสาวชไมพร พรรษา [อ้อน] หญิง 2557 ทำงานแล้ว
นายบุญเวียน ศรีอาจ [ชัช] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวมุกดา แสงสุรินท์ [มุก] หญิง 2543 ทำงานแล้ว
สถาพร เพ็ญจันทร์ [คิง] ชาย 2545 ทำงานแล้ว
นางสาวมะยุรี จันทะภูมิ [แกน] หญิง ดีจร้า 2557 ทำงานแล้ว
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN พลอยไพลิน สัตนาโค [พลอย] หญิง 2556 กำลังศึกษา
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN นาวสาวพัชรี สีลาดเลา [หญิง] หญิง ดีจร้า 2554 ทำงานแล้ว
นางสาวกลมเกลียว สุขมล [กลมเกลียว] หญิง 2557 ไม่มีข้อมูล
คลิ๊กเพื่อทำการ Copy MSN คลิ๊กเพื่อทำการ Copy ICQ น้ำฝน จตุเทน [ฝน] หญิง ดีจ้า 2554 ทำงานแล้ว
จิตต์ณัชชา สัตบุตร [ต้อม] หญิง สวัสดี 2555 ทำงานแล้ว

<< ลงทะเบียนศิษย์เก่า >>    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862