[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  
งบประมาณปี 2557  
 

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี   2557
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
หมวดรายจ่าย  งปม.   อุดหนุน   บกศ.   รวม 
1.  งบบุคลากร
1.1  เงินเดือน
15,913,395.45 15,913,395.45
1.2  ค่าจ้างประจำ
1,867,440.00 1,867,440.00
1.3  ค่าวิทยฐานะ ,  ค่าตอบแทน
2,296,453.00 2,296,453.00
1.4  ค่าจ้างพนักงานราชการ (7  คน)
1,574,910.00 1,574,910.00
1.5  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ)
 4,044,720.00 4,044,720.00
1.6  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ )
 2,475,036.00 2,475,036.00
1.7  พนักงานขับรถ
80,040.00 80,040.00
1.8  ค่าจ้างยาม +  แม่บ้าน + นักการภารโรง
   505,560.00 505,560.00
รวมงบบุคลากร 21,652,198.45  7,105,356.00 28,757,554.45
2.  งบดำเนินงาน
2.1  ค่าตอบแทน
2.1.1  ค่าสอนนอกเวลา
2,710,000.00 1,910,000.00 4,620,000.00
2.1.2  ค่าธุรการนอกเวลา
480,000.00 480,000.00
รวมเงินค่าตอบแทน 2,710,000.00  2,390,000.00 5,100,000.00
2.2  ค่าใช้สอย
2.2.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง / ที่พัก / พาหนะ
741,787.00  250,000.00  1,638,852.00 2,630,639.00
2.2.2  ค่าประกันสังคม
100,000.00 234,732.00 334,732.00
2.2.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
100,000.00 240,000.00 340,000.00
2.2.4  ค่าวัสดุยานยนต์และขนส่ง
150,000.00 150,000.00
รวมเงินค่าใช้สอย 1,091,787.00 490,000.00 1,873,584.00 3,455,371.00
2.3  ค่าวัสดุ
2.3.1  โครงการ
572,000.00 360,297.00 610,000.00 1,542,297.00
2.3.2   ค่าวัสดุฝึกแผนก
1,400,000.00 100,000.00 1,500,000.00
2.3.3   ค่าวัสดุสำนักงาน
100,000.00 300,000.00     800,000.00 1,200,000.00
รวมเงินค่าวัสดุ 2,072,000.00 660,297.00  1,510,000.00 4,242,297.00
2.4   ค่าสาธารณูปโภค
2.4.1  ค่าน้ำ
200,000.00 252,780.00 452,780.00
2.4.2  ค่าไฟฟ้า
695,912.00 240,000.00  1,020,000.00 1,955,912.00
2.4.3  ค่าโทรศัพท์
45,474.28 45,474.28
2.4.4  ค่าไปรษณีย์
31,866.00 31,866.00
2.4.5  ค่าอินเตอร์เน็ต
71,090.80 71,090.80
2.4.6  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
308,286.00 308,286.00
รวมค่าสาธารณูปโภค 895,912.00 240000.00  1,729,497.08 2,865,409.08
หมวดรายจ่าย 6,769,699.00  1,390,297.00  7,503,081.08 15,663,077.08
3.  งบลงทุน
3.1  ค่าครุภัณฑ์ 
2,480,000 2,480,000.00
3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมเงินงบลงทุน 2,480,000 2,480,000.00
4.  รายได้อื่น ๆ 
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และ สอศ.
1.  โครงการFix It Center
 1,620,000.00 1,620,000.00
2.  โครงการเตรียมความพร้อมสูประชาคมอาเซียน
450,000.00 450,000.00
3.  โครงการสอนอาชีพระยะสั้น
 642,100.00 642,100.00
4.  โครงการศูนย์บ่มเพาะแบบครบวงจร
332,000.00 332,000.00
5.  โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ
201,000.00 201,000.00
6. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
83,000.00 83,000.00
7.  โครงการภาวะผู้นำตามธรรมชาติ
20,000.00 20,000.00
8. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ นร.นศ.
50,000.00 50,000.00
9. โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
43,000.00 43,000.00
10. โครงการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(R-Radio)
25,000.00 25,000.00
11.  โครงการสัปดาห์วันของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ
20,000.00 20,000.00
12.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
38,500.00 38,500.00
รวมเงินตามโครงการทั้งหมด 1,904,600.00 1,620,000.00 - 3,524,600.00   แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
     download click here!!


   งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862